Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení výboru SDH Nová Ves pod Pleší

Vážení spoluobčané a příznivci hasičů v Nové Vsi pod Pleší,

je naší povinností uvést na pravou míru informace o tom, že náš sbor nemá zájem o mládež. Poté, co ukončil bez udání důvodů činnost bývalý vedoucí mládeže Kšána Petr ml., se v obci šíří nepodložené a nepravdivé informace o zániku kolektivu mladých hasičů v našem sboru. Opak je pravdou. Dne 6. listopadu byl tento kolektiv obnoven a vedením kolektivu byl na výborové schůzi pověřen Michal Čečil. Ten funkci přijal a společně s dalšími členy SDH Nová Ves pod Pleší, ale také s funkcionáři Okresního sdružení hasičů Příbram a s funkcionáři vyšších organizačních jednotek SH ČMS pracuje na tvorbě komplexního plánu činnosti kolektivu.

Kolektiv se bude scházet v hasičské zbrojnici každý pátek od 17,00 hodin. Mladí hasiči budou procházet přípravou na soutěžní hru PLAMEN způsobem, na který byli zvyklí, budou se nadále účastnit soutěží v požárním sportu tak, jako tomu bylo doposud. Budeme navíc klást důraz na hlubší a širší formaci mládeže v disciplínách, které považujeme za důležité pro každého dobrovolného hasiče. Nejen sportem je hasič živ, to je obecná pravda, na které budeme stavět náplň činnosti kolektivu mladých hasičů. Jako příklad další činnosti, která bude součástí práce kolektivu, lze uvést výuku důležitých dovedností, jakými jsou například poskytnutí neodkladné první pomoci, práce s osobním počítačem či například hlubší znalost přírody okolo nás. Ačkoliv se může zdát, že některé tyto činnosti souvisí s hasičinou málo či vůbec, představují komplex přípravy a vzdělání mladého hasiče tak, jak to odpovídá současnému trendu vyžadujícímu všeobecnou přípravu a vzdělání a také modernímu přístupu prosazovaného v současné době v rámci celého Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do kolektivu rádi přivítáme další zájemce. Více informací naleznete na obecních webových stránkách a na webových stránkách SDH Nová Ves pod Pleší.

Petr Kšána ml. vykonal při práci s mládeží v našem sboru velké množství užitečné, smysluplné a odborné práce a dosáhl s dětmi nemalých úspěchů. Proto jsme také byli zaskočeni, když se rozhodl za podivných okolností a s přístupem, který zcela jistě nelze nazvat „chlapský“, ze dne na den ukončit činnost ve sboru a u kolektivu mladých hasičů. To vše bez ohledu na následky, které jeho okamžitý odchod bude mít, včetně ohrožení samotné existence kolektivu. Tyto následky se ovšem usilovnou činností výboru a dalších členů sboru podařilo zažehnat. Odchodem Petra Kšány ml. vyvrcholily dlouhodobější spory týkající se zejména názorů na způsob řízení sboru. Toto rozhodnutí plně respektujeme, stejně jako respektujeme snahu Petra Kšány ml. obnovit delší dobu nefunkční sbor v sousedních Zahořanech. Protože naše práce byla vždy vedena zejména snahou o fungující hasičské hnutí, přejeme Petru Kšánovi ml. v této činnosti mnoho zdaru a jsme dokonce ochotni být v mnohém nápomocni.

Nicméně odmítáme současnou aktivitu Petra Kšány ml., který se snaží svůj nový sbor vybudovat tím, že systematicky přetahuje členy z našeho sboru či koná náborové kampaně do svého sboru v naší obci, často za použití prostředků nemravných a nečestných, mezi které řadíme i zavádějící a nepravdivé informace, manipulace s rodiči i samotnými mladými hasiči. Respektujeme, pokud se některé dítě či rodič rozhodne pro zahořanský sbor na základě toho, že jeho náplň práce se bude jevit jako atraktivnější. Odmítáme však nečisté praktiky. Odmítáme také stav, kdy budou de facto existovat dva sbory v Nové Vsi pod Pleší, přičemž jeden bude mít formální název SDH Zahořany. Jestliže se Petr Kšána ml. rozhodl působit v Zahořanech, měl by se primárně soustředit na občany této obce. Ostatně jsme přesvědčeni, že právě tohle je důvodem, proč získal podporu vedení této obce při aktivitách vedoucích k obnově tamního sboru, a že by vedení obce Zahořany nebylo zrovna nadšeno, kdyby zahořanský sbor byl tvořen převážně novoveskou mládeží.

Jsme si vědomi toho, že příznivci Petra Kšány ml. opustí náš sbor a rozšíří řady sboru zahořanského. Je to sice v příkrém rozporu s dosavadním tvrzením většiny z nich, kdy se bili v prsa a prohlašovali, že právě oni jsou novoveští hasiči, nicméně je to jejich nezpochybnitelné právo. Odmítáme však nové pokračování bojů, tentokrát zaměřených na lanaření dětí v Nové Vsi pod Pleší a boje o to, který sbor to či ono dítě získá. Petru Kšánovi ml. nabízíme přátelské a korektní vztahy mezi dvěma sousedními sbory, ale také jej vyzýváme, aby přestal lanařit děti v Nové Vsi pod Pleší, aby se soustředil na skutečnou obnovu života hasičského hnutí v Zahořanech a aby přestal využívat lži, polopravdy a manipulace.

Výbor SDH Nová Ves pod Pleší